Hrazené

Hrazené kompenzační rozváděče výkonu 100 kvar až 1000 kvar jsou vhodné tam, kde je míra ovlivnění sítě nelineárními spotřebiči (frekvenční měniče, řízené a neřízené usměrňovače, UPS, induktivní ohřevy…) velká nebo se v blízké budoucnosti předpokládá její podstatné zvýšení. Kondenzátorům jednotlivých stupňů kompenzace jsou předřazeny ochranné tlumivky, které tvoří s kondenzátory rezonanční obvod naladěný pod kmitočtem nejnižší v síti se nacházející harmonické. Účinně je tak zabráněno nežádoucím rezonancím kondenzátorů na kmitočtech harmonických a tím všem z toho vyplývajícím nepříznivým důsledkům. Naopak lze rezonanční kmitočet obvodu volit tak, aby byla alespoň částečně filtrována nejnižší v síti se nacházející harmonická, tj. zpravidla 5. harmonická.
Provedení: přívod kabelem zespodu nebo shora, případně pasnicemi, bez jištění (vývod vypínán nebo jištěn v hlavním rozváděči) nebo jištěn pojistkovým odpínačem nebo jističem. Jednotlivé stupně jištěny před zkratem pojistkovými odpínači. Podobně jako v nechráněném rozváděči jsou použity speciální stykače pro kompenzační rozváděče firmy Benedict, ochranné železové tlumivky s tepelným čidlem, kondenzátory Vishay nebo ZEZ-SILKO v suchém provedení s dostatečnou napěťovou rezervou, regulátor mikroprocesorový např. KMB Novar 1106, 1114, 1206, 1214, mikroprocesorová poruchová signalizace. Je ukázán příklad řešení kompenzace ve vnitřním provedení, nebo lze taky realizovat takovou kompenzaci v povedení venkovním.